Spring naar toolbar

Vijanden van God:

Jakobus 4: 4-6

 • Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.
 • Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid?
 • Ja, HIJ geeft meerdere genade. Daarom zegt de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft HIJ genade.

Voorbeeld uit de Hebreeuwse Geschriften:

2kings1-10

 

2 Koningen 1: 8-10

 • En zij zeiden tot hem: Hij was een man met een harig kleed, en met een lederen gordel gegord om zijn lenden. Toen zeide hij: Het is Elia, de Thisbiet.
 • En hij zond tot hem een hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. En als hij tot hem kwam ( want ziet, hij zat op de hoogte van een berg), zo sprak hij tot hem: Gij, man Gods! de koning zegt: Kom af.
 • Maar Elia antwoordde en sprak tot den hoofdman van vijftigen: Indien ik dan een man Gods ben, zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur van den hemel, en verteerde hem en zijn vijftigen.

2kings2-23

2 Koningen 2: 23,24

 • En hij ( Elisa) ging van daar op naar Beth-El. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!
 • En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van deze kleine jongens, twee en veertig.

141022-moses-red-sea

moses-red-sea

Hebreeën 11: 29

 • Door het geloof zijn zij ( Israël) de Rode zee doorgegaan, als door het droge; hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken.

1 Johannes 2: 22,23

 • Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
 • Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.

2 Johannes 7

 • Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

De afrekening der vijanden Gods:

Psalm 91: 1,2,5-10

maxresdefault

 • Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
 • Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op WIE ik vertrouw!/
 • Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl ( raket), die des daags vliegt;
 • voor de pestilentie ( chemische), die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.
 • Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet komen.
 • Allen zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.
 • Want GIJ, HEERE! zijt mijn Toevlucht! den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;
 • u zal geen kwaad treffen, en geen plaag zal uw lichaam naderen.

mushroom1

 

Zefánja 1: 17

 • En IK zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek.

Zacharía 14: 12

 • En dit zal de plaag zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem strijd gevoerd zullen hebben: HIJ zal een ieder vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een ieders ogen zullen uitteren in hun schedelkassen; en eens ieder tong zal in hun mond uitteren.

f6903a4fb3a44c55e0b324a4eafea479

Maleáchi 4: 1

 • Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, DIE hun noch wortel, noch tak laten zal.

( Johannes 16 vers 2 verteld ons dat degenen die ons zouden doden, God een dienst te doen. Maar het is niet aan de mens om te rechten.)

2 Petrus 3: 11

Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid.

Spreuken 3: 5

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.

Galaten 6: 5

Want een ieder zal zijn eigen pak dragen.

7820781070_2dd1a6059adownload-1