Vir De Ligno

 

Zondig geboren in het vlees, genade gekregen door ( Handelingen 2:38/ Romeinen 6:4/ Judas 20/ Titus 3:5)

Schrijver van Bijbelverzen op Facebook door Pieter Bakkeren

Openbaring 11:1-12

En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, en mij werd gezegd met de woorden: Sta op en meet de Tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.

Maar laat de voorhof, die buiten de Tempel is, er buiten, en meet die niet, want het is aan de heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden, twee en veertig maanden lang.

En IK zal MIJN twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.

Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de HEERE der aarde staan.

En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verslindt hun vijanden, en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zò de dood vinden.

Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren, en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en zal hen overwinnen en hen doden.

En hun lijken zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heere gekruisigd werd.

En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun dode lichamen zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden gelegd.

En zij, die op de aarde wonen, zijn verblijd en verheugd over hen en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

En na die drie en een halve dag voerde een levensgeest vanuit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en een grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden.

En zij hoorden een luide stem uit de hemelen tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Vers:13

En vanaf dat tijdstip kwam er een grote aardbeving en een tiende deel van de grote stad stortte in, en zeven duizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overige werden zeer bevreesd en gaven de God der hemelen eer.

Bent u bereid om bij de twee getuigen te horen? Om het ware Evangelie te verkondigen, die pijnlijk is voor degenen die de halve waarheid doen, die in het vlees wandelen?

Komt tot God, door Jezus Christus, laat u volwassen dopen onder water, en u zult nadat u van harte geloofd heeft, de Heilige Geest ontvangen.