Waarheid of Fictie?

Het Evangelie van Christus met één mond en één Geest verspreiden:

Het gebod van Jezus Zelf:

Matthéüs 28: 19

Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, dezen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en den Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

Handelingen 2: 38 > Het enigste Evangelie voor volwassenen.acts-2-38

 

Romeinen 15: 1-6

 • Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen.
 • Dat dan een ieder van ons zijn naaste behage ten goede, tot opbouwing in het geloof.
 • Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is: De smadingen degene, die U smaden, zijn op MIJ gevallen.
 • Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.
 • Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus;
 • opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onze Heere Jezus Christus

1 Johannes 5: 1-4

 • Een ieder, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een ieder, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
 • Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en ZIJN geboden bewaren.
 • Want dit is de liefde Gods, dat wij ZIJN geboden bewaren; en ZIJN geboden zijn niet zwaar.
 • Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof (vertrouwen in Jezus Christus).

Wandel in de Geest, gelijk als de dieren in de raderen, van Gods wagen des vuurs:

Ezechiël 1: 20,21

 • Waarhenen de Geest was om te gaan, gingen zij; waarhenen de Geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.
 • Als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.006-ezekiel-calling

1 Petrus 1: 13-15/ 3: 16

 • Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
 • Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die u te voren in onwetendheid was;
 • maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel;
 • daarom dat er geschreven staat: Zijt heilig, want IK ben heilig.

1 Johannes 4: 16-18

 • En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
 • Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk HIJ is, wij ook zijn in deze wereld.
 • Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.no-fear-in-love-1-john-4-18

Als men wederom geboren is kan men het Koninkrijk Gods begrijpen:

1 Thessalonicenzen 4: 15-17

Want dat zeggen wij u door het Woord des HEEREN, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorgaan degenen, die ontslapen zijn.

Want de Heere Zelf zal met een geroep des archangels, en met de bazuin Gods neerdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Geestelijk:

 • Paulus profeteert door de Heilige Geest, alsof hij daar, in de toekomst van Jezus Christus wederkomst, aanwezig is. Het slaat op degenen die overgebleven zijn , als de wederkomst van de Christus zijn doorslag geeft met Zijn wederkomst. De gelovigen die in Christus gestorven zijn van het vlees, zullen in een geestelijk lichaam uit het graf oprijzen. Daarna degenen die levend de wederkomst meemaken, zullen terstond in een oogwenk hun vlees omwisselen, door Gods kracht, in een geestelijk lichaam en samen met de opgestaande gelovigen die in het graf waren, de Heere tegemoet gaan in de lucht.

Vleselijk:

 • Begrijpen in het vlees, is niet de waarheid zoals het staat beschreven. Het kan gelezen worden als:
 • Dat het al geweest is, omdat Paulus verteld dat hij levend overgebleven was met de gelovigen in zijn tijd, en degenen die in Christus gestorven waren, met de levende, de Heere tegemoet gaan in de lucht.

Romeinen 6: 4

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Geestelijk:

 • Wij zijn door de doop van onderdompeling gereinigd van onze oude zondig leven. We zijn door, alsof wij dood zijn gegaan, door de doop, in het leven getreden die God bepaald door Jezus Christus. Jezus heeft het letterlijk gedaan voor ons, en is ten derde dage, letterlijk opgewekt uit de dood. Wij leven in een nieuw begin, dat de ongerechtigheid van het oude leven niet meer gedacht wordt door God. En wij vrij zijn om de levenswijze die God voor ons uitgestippeld heeft zouden naleven.

Vleselijk:

 • Wij zijn gestorven in de Heere, totdat wij opstaan uit de dood, en de Heere tegemoet gaan in de lucht, wij in een nieuwheid van leven ontvangen zouden, in de hemel.