Wandelen met God, als gelovige:.

Efeze 5: 15-18

 • Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijzen.
 • De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn.
 • Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des HEEREN zij.
 • En wordt niet dronken in wijn, waar overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;-

Romeinen 12: 2

 • En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij.

 

1 Korinthe 7: 1,2, 8,9,27,28,32,33

 • …; het is een man goed geen vrouw aan te raken.
 • Maar om de hoererij, zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben, en een ieder vrouw haar eigen man./
 • Doch ik zeg de ongetrouwde, en de weduwen: Het is goed, indien zij blijven ( vrijgezel), gelijk als ik.
 • Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden ( van begeerte)./
 • Zijt gij aan een vrouw gebonden, zoekt geen scheiding; zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw.
 • Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet; en indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch deze zullen verdrukking hebben in het vlees; en ik bespaar het u lieden./
 • En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des HEEREN, hoe hij den HEERE zal behagen;
 • maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen.

2 Timothéüs 2: 22

 • Maar vlied de begeerlijkheid der jeugd; en jaag naar de rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degene, die de HEERE aanroepen uit een rein hart.

Weest eerlijk in uw wandel met God, als u getrouwd zijt of ongetrouwd:

Galaten 6: 7/ Lukas 8: 17/ 2 Korinthe 5: 10

 • Dwaalt niet; God laat ZICH niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten./
 • Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar zal komen./
 • Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar hetgeen hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

 

Spring naar toolbar