Ziet, Hij Komt!

Daniël 12:1

Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, Die de zonen van het volk Israël terzijde staat, en er zal een tijd zijn van grote benauwdheid, zoals er niet is geweest sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal Uw volk ontkomen, al wie in het Boek geschreven wordt bevonden.

Openbaring 1:6,7

 • En Hij heeft ons tot een Koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en Vader gemaakt, HEM zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.
 • Ziet, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem ervaren, ook zij, die Hem hebben doorstoken, en alle stammen op de aarde zullen weeklagen over Hem. Ja, amen.

Openbaring 19:11-16

 • En ik zag (in een visioen), de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, wordt genoemd : Getrouw en Waarachtig. En Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.
 • En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
 • En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en Zijn Naam is genoemd :het Woord Gods.
 • En de strijders, die in de hemelen zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.
 • En uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidense volken te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, de Almachtige.
 • En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de Naam: Koning der koningen en Heer der heren.

Openbaring 19:17-21

 • En ik zag een Engel staan op de zon en hij riep met een luide stem en zeide tot alle vogels, die in het midden van de hemel vlogen:
 • Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van alle strijders en hun legers, en het vlees van allen, vrijen en dienstknechten, klein en groot.
 • En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun strijders met hun legers verzameld om de oorlog te verklaren tegen Hem, Die op het witte paard zat, en tegen Zijn leger.
 • En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel van vuur, die daar brandt van zwavel.
 • En de overigen werden gedood met het zwaard, dat uit de mond kwam van Hem, Die op het witte paard zat, en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Ezechiël 39:1-4

De profetie die hier beschreven staat, over de hoofdvorst van Mesech en Tubal, is de president van Rusland, de heerser van Moskou en Tubalsk. Hij zal met zijn benden Iran, Turkije, Syrië, Afghanistan Israël aanvallen. Maar God zal ZICH heiligen en ZICH openbaren.

God spreekt door de profetie van Ezechiël:

Ezechiël 38:22,23

 • Dan zal IK op al Mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het Woord van de HEERE YAHWEH, het zwaard van de één zal tegen de ander zijn.
 • IK zal met hem in het gericht treden door pestilentie en door bloed, stromende regende hagelstenen, vuur en zwavel zal IK doen neerstorten op hem, op zijn strijdkrachten en de vele volken die met hem zijn.
 • IK zal Mij groot maken en heilig betonen en MIJ doen laten kennen ten aanschouwen van alle natiën, en zij zullen weten, dat IK de HEERE ben.

Maleachi 4:1

Maleachi 4:2,3

 • Maar voor u, die MIJN Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugels, en gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de winterstal.
 • Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die IK bereiden zal, zegt de HEERE der hemellegers.